Indholdsfortegnelse

 

 • Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt…
 • Kontaktoplysninger…
 • Vi sikrer fair og transparent databehandling…
 • Behandling af persondata…
 • Vi anvender denne type data om dig …
 • Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål…
 • Vi behandler kun relevante persondata …
 • Vi behandler kun nødvendige persondata …
 • Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata…
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige …
 • Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata …
 • Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke…
 • Sikkerhed…
 • Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed …
 • Brug af cookies …
 • Cookies, formål og relevans …
 • Dine rettigheder…
 • Du har ret til at få adgang til dine persondata …
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet…
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata…

 

 

Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

 

Kontaktoplysninger

Human Development er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontakt Human Development, Transformervej 29, 1. th, 2860 Søborg

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en arbejdsgiver oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

– Almindelige persondata

– CPR-nummer

– Følsomme data

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Vi indsamler almindelige persondata, når vi skal yde den service, du beder om. Disse oplysninger indsamles typisk i forbindelse med, at du bestiller en service, eksempelvis når du kontakter os med spørgsmål via webformularer, eller når du tilmelder dig nyhedsbreve, køber en ydelse eller deltager i en undersøgelse/test.

Disse oplysninger omfatter almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer, cpr-nummer, e-mail, køn, alder, interesser samt din IP-adresse.

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for:

– i forbindelse med rekruttering at opbevare dine oplysninger

– Administration af din relation til os

Vi anvender ikke dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor

Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Sikkerhedsbrud vil også blive anmeldt til datasynet indenfor 72 timer, som loven tilskriver.

 

Brug af cookies Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på din computer med dit samtykke.

Vi indsamler oplysninger om trafik på hjemmesiden, herunder om din brug af vores tjenester. Det omfatter typisk oplysninger, der vedrører din anvendelse af vores tjenester på hjemmesiden. Det kan være oplysninger om, hvilke sider du har besøgt og hvor ofte du besøger hjemmesiden.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om digDu kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.